Γενικοί όροι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ techindustrial.gr

 1. ΘΕΜΑ

Άρθρο 1. Οι Γενικοί Όροι αποσκοπούν στη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της , του UIC κατά το μητρώο επιχειρήσεων στην Ελλάδα της εταιρείας, με έδρα και διεύθυνση διοίκησης Athens , εφεξής ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ , ΧΡΗΣΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου sitename, εφεξής techindustrial.cloudcart.net”.

ІІ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Άρθρο 2. Πληροφορίες σύμφωνα με τη Νομοθεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών:

 1. Όνομα του Προμηθευτή: Techindustrial
 2. Έδρα και διεύθυνση διαχείρισης, Ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση εταιρείας: Athens
 3. Διεύθυνση επιχείρησης και διεύθυνση αναφοράς καταγγελιών του καταναλωτή: Ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση εταιρείας: Athens
 4. Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected]
 5. Καταχώρηση σε δημόσια μητρώα: UIC κατά το μητρώο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της εταιρείας
 6. Εποπτικές αρχές:

(1)Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διεύθυνση: Leof. Kifisias 1, Athina 115 23, Greece

τηλ.: +30 21 0647 5600

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: https://www.dpa.gr/el

 

(2) Αρχή προστασίας του καταναλωτή

Διεύθυνση: Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα

τηλ.:210 6460862, 210 6460814,

Ιστοσελίδα: www.synigoroskatanaloti.gr

 1. Εγγραφή βάσει του Νόμου περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας της εταιρείας

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Άρθρο. 3. techindustrial είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση techindustrial.cloudcart.net, μέσω της οποίας οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να συνάψουν συμβάσεις για την πώληση και την παράδοση αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 1. Την εγγραφή και δημιουργία προφίλ για την επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Προμηθευτή και για τη χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών παροχής πληροφοριών
 2. Την αναθεώρηση των αγαθών, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους παράδοσης
 3. Τη σύναψη σύμβασης με τον Προμηθευτή για τις αγορές και πωλήσεις και την παράδοση των αγαθών που προσφέρονται από την πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net·
 4. Την πραγματοποίηση πληρωμών σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μέσω της πλατφόρμας techindustrial.cloudcart.net ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
 5. Να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net·
 6. Να κάνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις σε σχέση με τη σύναψη ή εκτέλεση συμβάσεων με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net μέσω της διεπαφής της ιστοσελίδας techindustrial.cloudcart.net, που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο·
 7. Να ενημερώνονται για τα δικαιώματα που προκύπτουν από το νόμο, κυρίως μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας techindustrial.cloudcart.net στο διαδίκτυο·
 8. Το δικαίωμα ακύρωσης, κατά περίπτωση, βάσει του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών.

Άρθρο. 4. Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net οργανώνει την παράδοση των αγαθών και εγγυάται τα δικαιώματα των χρηστών που προβλέπονται από το νόμο, στο πλαίσιο της καλής πίστης, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που υιοθετούνται στην πράξη βάσει το καταναλωτικό ή εμπορικό δίκαιο.

Άρθρο. 5. (1) Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net για την αγορά και πώληση εμπορευμάτων, στη διεύθυνση techindustrial.cloudcart.net Η σύμβαση συνάπτεται στα βουλγαρικά και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του Προμηθευτή στην πλατφόρμα.

(2) Σύμφωνα με τη σύμβαση που συνάφθηκε με τους Χρήστες για την αγορά και πώληση εμπορευμάτων, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net δεσμεύεται να οργανώνει την παράδοση και τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του Χρήστη των εμπορευμάτων που καθορίζει αυτός μέσω της διεπαφής στην πλατφόρμα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν τα λάθη κατά την εισαγωγή πληροφοριών το αργότερο κατά την υποβολή της δήλωσης για τη σύναψη της σύμβασης με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net

(3) Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν λάθη κατά την εισαγωγή των πληροφοριών πριν την υποβολή της δήλωσης για τη σύναψη της σύμβασης με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net Η αμοιβή αναλογεί στο ποσό που έχει ανακοινωθεί στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net

Άρθρο. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια της Νομοθεσίας περί Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Ηλεκτρονικής Υπογραφής και βάσει του άρθρου 11 της Νομοθεσίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

(2) Συμπεραίνεται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις των Χρηστών της ιστοσελίδας εκτελούνται από τα άτομα που έχουν καθοριστεί στα στοιχεία που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή, εφόσον ο Χρήστης έχει εισαγάγει το σχετικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ techindustrial.cloudcart.net

Άρθρο. 7. (1) Για να χρησιμοποιήσει το techindustrial.cloudcart.net για τη σύναψη συμβάσεων για την αγοραπωλησία αγαθών, ο Χρήστης πρέπει να εισαγάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που έχει επιλέξει ή να αναγνωριστεί μέσω της επαλήθευσης του λογαριασμού του στο Facebook ή στο Google, και με την οποία αναγνώριση θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τους γενικούς όρους.

(2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης καθορίζονται από τον Χρήστη με την πραγματοποίηση διαδικτυακής εγγραφής στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται σε αυτήν. Οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να κάνουν παραγγελίες από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Google.

(3) Συμπληρώνοντας τα δεδομένα στο καλάθι των καταναλωτών και πατώντας το κουμπί «Παραγγελία», ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει εξοικειωθεί με τους γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενο τους και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτούς πλήρως.

(4) Ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει την παραγγελία που έκανε ο Χρήστης μέσω e-mail. Δημιουργείται ένας λογαριασμός Χρήστη και προκύπτει συμβατική σχέση μεταξύ αυτού και του Προμηθευτή.

(5) Κατά την εγγραφή ή την παραγγελία, ο Χρήστης δεσμεύεται να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τα στοιχεία, που καθορίζονται κατά την εγγραφή ή την παραγγελία του, σε περίπτωση αλλαγής.

 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Άρθρο. 8. (1) Οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη διεπαφή της σελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net για τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας για τα προϊόντα που προσφέρουν οι προμηθευτές στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net.

(2) Σε περίπτωση παραγγελίας εμπορευμάτων χωρίς την εγγραφή του Χρήστη, ο ίδιος αποδέχεται τους γενικούς όρους κατά τη στιγμή της παράδοσης. Θεωρείται ότι ο Χρήστης έχει αποδεχτεί αυτούς τους γενικούς όρους με την αποδοχή της παράδοσης των εμπορευμάτων.

Άρθρο. 9. Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση για την αγοραπωλησία εμπορευμάτων στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(1) Σύνδεση στο σύστημα παραγγελιών στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net

(2) Επιλογή ενός ή περισσότερων προϊόντων που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net και προσθέτοντάς τα στη λίστα εμπορευμάτων προς αγορά.

(3) Παροχή των απαραίτητων στοιχείων για την εξατομίκευση του Χρήστη ως συμβαλλόμενου μέρους στη σύμβαση.

(4) Παροχή στοιχείων για την εκτέλεση της παράδοσης

(5) Επιλογή μεθόδου και χρόνου πληρωμής.

(6) Επιβεβαίωση παραγγελίας

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο. 10. (1) Ο Προμηθευτής και οι Χρήστες συνάπτουν ξεχωριστές συμβάσεις για την αγοραπωλησία εμπορευμάτων, που δηλώνονται από τους Χρήστες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι επιλέγονται με μία ηλεκτρονική δήλωση και από μία λίστα εμπορευμάτων.

(2) Ο Προμηθευτής μπορεί να προγραμματίζει μαζί και ταυτόχρονα την παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας με ξεχωριστά συμβόλαια αγοραπωλησίας.

(3) Τα δικαιώματα των Χρηστών σε σχέση με τα εμπορεύματα που έχουν παραδοθεί ασκούνται ξεχωριστά για κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας. Η άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με ένα εμπόρευμα που έχει παραδοθεί δεν επηρεάζει τις συμβάσεις για την αγοραπωλησία άλλων εμπορευμάτων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει την ιδιότητα ενός καταναλωτή κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών, η άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης της σύμβασης αγοραπωλησίας ορισμένων εμπορευμάτων δεν επηρεάζει τις συμβάσεις αγοραπωλησίας άλλων εμπορευμάτων που παραδίδονται στον καταναλωτή.

Άρθρο. 11. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων βάσει της σύμβασης αγοραπωλησίας, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει με ακρίβεια και σαφήνεια τη σύμβαση και τα εμπορεύματα για τα οποία ασκεί τα δικαιώματα.

Άρθρο. 12. Ο Χρήστης μπορεί να πληρώσει την τιμή για τις μεμονωμένες συμβάσεις αγοραπωλησίας ταυτόχρονα κατά την παραγγελία των εμπορευμάτων ή κατά την παράδοση τους.

VII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Άρθρο. 13. Οι κανόνες της ενότητας VII των γενικών όρων ισχύουν μόνο για τους Χρήστες για τους οποίους σύμφωνα με τα στοιχεία που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας ή κατά την εγγραφή στο techindustrial.cloudcart.net, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι Χρήστες κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών, της Νομοθεσίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου ή/και της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011.

Άρθρο. 14. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρονται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net καθορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net

(2)Η τιμή των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net

(3) Τα έξοδα αποστολής ή μεταφοράς που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των εμπορευμάτων καθορίζονται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net και παρέχονται ως πληροφορία στους Χρήστες κατά την επιλογή των εμπορευμάτων για τη σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας

(4) Οι μέθοδοι πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζονται σε αυτούς τους γενικούς όρους και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη μέσω των μηχανισμών στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι ενημερωμένες κατά τη στιγμή της αστικοποίησης τους στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net πριν από τη σύναψη της σύμβασης της αγοραπωλησίας.

(6) Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον Νόμο για την Προστασία του Καταναλωτή μπορούν να δοθούν μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας techindustrial.cloudcart.net ή μέσω e-mail.

Άρθρο. 15. (1) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οι προμηθευτές στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net έχουν το δικαίωμα να δέχονται προκαταβολή για τις συμβάσεις που συνάπτονται με τον Χρήστη για την αγοραπωλησία εμπορευμάτων και την παράδοση τους.

(2) Ο Χρήστης επιλέγει ανεξάρτητα αν θα πληρώσει στον Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net την τιμή της αποστολής των εμπορευμάτων πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσης.

(3) Σε περίπτωση που η αξία της παραγγελίας του Χρήστη είναι ίση ή μεγαλύτερη από 15.000 EUR, η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο με μεταφορά ή κατάθεση στον λογαριασμό πληρωμών του Προμηθευτή.

Άρθρο. 16. (1) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, χωρίς καταβολή αποζημίωσης ή χρηματικής ποινής και χωρίς αιτιολογία, να αποσυρθεί από τη σύμβαση (να την ακυρώσει) εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των εμπορευμάτων από τον Προμηθευτή, μέσω της φόρμας υπαναχώρησης (ακύρωσης) από τη σύμβαση, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net στη διεύθυνση Exercise Your Rights! и в και στο Παράρτημα 1 των Γενικών Όρων.. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης θα βρείτε στη διεύθυνση Exercise Your Rights! και στο Παράρτημα 2 των Γενικών Όρων. .

(2) Το δικαίωμα ακύρωσης βάσει της παραγράφου 1 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. κατά την παράδοση εμπορευμάτων κατά παραγγελία του πελάτη ή των ατομικών του απαιτήσεων
 2. κατά την παράδοση εμπορευμάτων τα οποία, από τη φύση τους, ενδέχεται να επιδεινωθούν ή να έχουν βραχύ χρόνο διατηρησιμότητας·
 3. κατά την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής
 4. зκατά την παράδοση εμπορευμάτων τα οποία, μετά την παράδοση και από τη φύση τους, έχουν αναμειχθεί με άλλα εμπορεύματα από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν
 5. Κατά την παράδοση σφραγισμένων εγγραφών ήχου ή βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού υπολογιστή που έχουν ανοιχτεί μετά την παράδοση, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών ενεργοποίησης για άδειες λογισμικού, λειτουργίες λογισμικού ή εικονικά μέσα πληρωμής.
 6. Κατά την παράδοση εφημερίδων και περιοδικών, με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής για την προμήθεια τέτοιων εκδόσεων

(3) Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την παροχή των πληροφοριών που ορίζονται στον Νόμο περί Προστασίας του Καταναλωτή, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση εντός ενός έτους και 14 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται στον χρήστη εντός της περιόδου υπαναχώρησης, η ίδια ξεκινάει από την ημερομηνία της παροχής της. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να στείλει τη δήλωση υπαναχώρησης (ακύρωσης) βάσει αυτού του άρθρου απευθείας στον Προμηθευτή μέσω της φόρμας υπαναχώρησης/ακύρωσης της σύμβασης που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή, στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net, Παράρτημα 1 των Γενικών Όρων.

(4) Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμα του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ο Προμηθευτής επιστρέφει όλα τα ποσά που έχει λάβει από τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο 14 ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασης για την απόσυρση του Χρήστη. Ο Προμηθευτής επιστρέφει τα ποσά που έχει λάβει χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο χρήστης κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο χρήστης έχει συμφωνήσει ρητά στη χρήση άλλου τρόπου πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δε συνεπάγεται με έξοδα για τον χρήστη.

(5) Κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης/ακύρωσης, τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων που έχουν παραδοθεί αφαιρούνται από τα ποσά προς ανάκτηση βάσει της παραγράφου 4, εκτός από τις περιπτώσεις που ο χρήστης προγραμματίζει από μόνος του και με δικά του έξοδα την επιστροφή των εμπορευμάτων. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα της παράδοσης των εμπορευμάτων, όταν ο χρήστης έχει επιλέξει μια μέθοδο παράδοσης διαφορετική από τη φθηνότερη επιλογή της απλής αποστολής που προσφέρει ο Προμηθευτής.

(6) Ο Χρήστης δεσμεύεται να αποθηκεύσει τα εμπορεύματα που έχει παραλάβει από τον Προμηθευτή και να διασφαλίσει τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

(7) Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση του με τον Προμηθευτή αποστέλλοντας γραπτή δήλωση στον Προμηθευτή μέσω της φόρμας υπαναχώρησης/ακύρωσης που διατίθεται στο \ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net και στο Παράρτημα 1 των Γενικών Όρων.

(8) Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος τα εμπορεύματα, μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή των ποσών στον Χρήστη έως ότου λάβει τα εμπορεύματα ή έως ότου ο χρήστης αποδείξει ότι τα έχει επιστρέψει.

(10) Παρά τις παραπάνω υποθέσεις, ο Χρήστης δεσμεύεται να επιστρέψει τα εμπορεύματα σε εμπορική μορφή που θα επιτρέψει την επαναπώληση τους, εκτός εάν η ανασυσκευασία των προϊόντων οδηγεί στη σαφή παραβίαση της εμπορικής εμφάνισης των εμπορευμάτων όπως είναι, αλλά όχι μόνο, η καταστροφή κουτιού, αεροστεγής συσκευασίας και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Σε περίπτωση κατεστραμμένης εμπορικής μορφής των εμπορευμάτων, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του να αρνηθεί να αποδεχτεί την υπαναχώρηση από τη σύμβαση ή να χρεώσει στον Χρήστη το κόστος της αποκατάστασης των αγαθών σε εμπορική μορφή.

(11) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης βάσει αυτού του άρθρου, θεωρείται ότι ο Χρήστης έχει επίσης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης για το περιεχόμενο μπόνους που ανήκει στα εμπορεύματα.

Άρθρο. 17. (1) Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε προϊόν κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον χρήστη μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net

(2) Σε περίπτωση που ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net δεν έχουν ορίσει κάποιο χρόνο παράδοσης, ο χρόνος αυτός ορίζεται στις 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της αποστολής της παραγγελίας του χρήστη προς το Προμηθευτή μέσω της ιστοσελίδας στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net

(3) Εάν ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net δεν μπορεί να εκπληρώσει τη σύμβαση επειδή δε διαθέτει τα παραγγελθέντα αγαθά, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον Χρήστη και να επιστρέψει το ποσό που πληρώθηκε από αυτόν.

Άρθρο. 18. Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη βουλγαρική νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση, τη διαφήμιση και την πώληση συμπληρωμάτων διατροφής.

VIII. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο. 19. (1) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net μπορεί να προγραμματίζει την αποστολή και παράδοση των εμπορευμάτων στον Χρήστη μέσω αντίστοιχου ταχυμεταφορέα εντός της περιόδου που καθορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.

(2) Εάν η προθεσμία κατά την παράγραφο 1 δεν έχει συμφωνηθεί ρητά μεταξύ των μερών κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο Προμηθευτής προγραμματίζει την αποστολή και παράδοση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Άρθρο. 20. (1) Ο Χρήστης πρέπει να ελέγξει το εμπόρευμα κατά τη στιγμή της παράδοσης και σε περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις να ειδοποιήσει άμεσα τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net

(2) Εάν ο Χρήστης δεν ειδοποιήσει τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net σύμφωνα με την παράγραφο 1 τα εμπορεύματα θεωρούνται ότι πληρούν τις απαιτήσεις, εξαιρούνται τυχόν κρυμμένα ελαττώματα.

Άρθρο. 21. Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net δεν υποχρεούται να παρέχει κάποια υπηρεσία συντήρησης/επισκευής/σέρβις των εμπορευμάτων.

Άρθρο. 22. Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται σε αυτήν την ενότητα, ισχύουν οι κανόνες εμπορικής πώλησης, που ορίζονται στον Εμπορικό Νόμο και στον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο. 23. (1) Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Εταιρείας την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ Πολιτική απορρήτου.

(2) Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από τους Χρήστες υπόκεινται σε προστασία βάσει του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Γενικού Κανονισμού 2016/679 και ο Προμηθευτής τα επεξεργάζεται για τους σκοπούς και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην Πολιτική απορρήτου. .

(3) Κατόπιν συμφωνίας του Χρήστη με τους όρους της Πολιτικής απορρήτου, ο ίδιος εγκρίνει ρητά ότι δέχεται ο Προμηθευτής να αποθηκεύει πληροφορίες ή να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην τελική συσκευή του Χρήστη για τους σκοπούς και τις προθεσμίες που αναφέρονται στην Πολιτική αυτή. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες ή να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην τελική συσκευή του Χρήστη και για άλλους λόγους που καθορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου. .

(4) Ο Χρήστης ή ο Καταναλωτής συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής της πλατφόρμας techindustrial.cloudcart.net έχει το δικαίωμα να στέλνει μηνύματα μέσω email στον Χρήστη ή στον Καταναλωτή, όπως και ενημερωτικά δελτία ή προσφορές που σχετίζονται με την αγορά εμπορευμάτων, ενώ ο Χρήστης ή ο Καταναλωτής έχει κάνει εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net

(5) Ο Χρήστης ή ο Καταναλωτής συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής της πλατφόρμας techindustrial.cloudcart.net έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του Χρήστη ή του Καταναλωτή κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην αποθήκευση ή την πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 με τους τρόπους που προβλέπονται στην Πολιτική απορρήτου.

Άρθρο. 24. (1) Ανά πάσα στιγμή, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να επαληθεύσει την ταυτότητα του και την ακρίβεια των περιστάσεων και των προσωπικών δεδομένων που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή.

(2) Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του, ο Προμηθευτής της πλατφόρμας techindustrial.cloudcart.net έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει τη «Διαδικασία ανάκτησης ονόματος χρήστη ή κωδικού πρόσβασης» διαθέσιμο στη διεύθυνση: techindustrial.cloudcart.net

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Άρθρο. 25. (1) Oι παρόντες γενικοί όροι μπορούν να τροποποιηθούν από τον Προμηθευτή της πλατφόρμας techindustrial.cloudcart.net, για την οποία τροποποίηση ο τελευταίος θα ειδοποιήσει όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες με τον κατάλληλο τρόπο.

(2) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση αυτών των γενικών όρων θα επηρεάσει τον Χρήστη σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

А) μετά τη ρητή ειδοποίηση του Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net και εφόσον ο Χρήστης δε δηλώσει ότι τους απορρίπτει εντός 14 ημερών από τη δημοσίευσή τους· ή

Β) μετά τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net και εφόσον ο Χρήστης δε δηλώσει ότι τους απορρίπτει εντός 14 ημερών από τη δημοσίευσή τους.

Γ) με τη ρητή αποδοχή του Χρήστη μέσω του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net

(Δ) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net, σε σχέση με την αλλαγή και τροποποίηση των γενικών όρων θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης κατά την εγγραφή. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δε χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή για να έχουν αποτελεσματικότητα.

Άρθρο. 26. Ο Προμηθευτής δημοσιεύει αυτούς τους γενικούς όρους στο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ μαζί με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις.

 1. ΛΗΞΗ

Άρθρο. 27. Οι παρόντες γενικοί όροι και η σύμβαση του Χρήστη με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net λήγουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • κατά τον τερματισμό και την κήρυξη εκκαθάρισης ή την κήρυξη πτώχευσης ενός από τα μέρη της σύμβασης
 • με αμοιβαία και γραπτή συγκατάθεση των μερών·
 • σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας οποιουδήποτε από τα μέρη της σύμβασης να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της
 • σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από τις κρατικές αρχές
 • σε περίπτωση κατάργηση της εγγραφής του Χρήστη στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net. Σε αυτή την περίπτωση, οι συμβάσεις αγοραπωλησίας που εκκρεμούν παραμένουν σε ισχύ και υπόκεινται σε εκτέλεση·

Άρθρο. 28. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία αποζημίωση να λήξει τη σύμβαση μονομερώς, εάν διαπιστώσει ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net κατά παράβαση των γενικών όρων, της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Ελλάδα, των γενικά αποδεκτών ηθικών κανόνων και τις πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

XII. ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο. 29. Ο Χρήστης δεσμεύεται να αποζημιώσει και να αποδεσμεύσει από την ευθύνη τους προμηθευτές στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net και τον Προμηθευτή σε περίπτωση αγωγών και άλλων αξιώσεων τρίτων (είτε δικαιολογούνται είτε όχι), για όλες τις ζημιές και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του δικηγόρου και τα νομικά έξοδα) που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη (1) μη εκτέλεση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, (2) την παραβίαση πνευματικών και παραγωγικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων μετάδοσης ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (3) την παράνομη μεταβίβαση σε άλλα πρόσωπα των δικαιωμάτων που παραχωρούνται στον Χρήστη για την προθεσμία και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και (4) τη ψευδή δήλωση της παρουσίας ή απουσίας της ποιότητας του καταναλωτή κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών.

Άρθρο. 30. Ο Προμηθευτής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τυχαίων συμβάντων, προβλημάτων στο διαδίκτυο, τεχνικών ή άλλων αντικειμενικών αιτιών, συμπεριλαμβανομένων των εντολών των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Άρθρο. 31. (1) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για ζημιές που έχουν προκληθεί από τον Χρήστη σε τρίτους.

(2) Ο Προμηθευτής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν υλικές ή μη υλικές ζημίες, που εκφράζονται σε χαμένα κέρδη ή ζημιές που προκλήθηκαν στον Χρήστη κατά τη διαδικασία χρήσης ή μη χρήσης του techindustrial.cloudcart.net και κατά τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας με τον Προμηθευτή.

(3) Ο Προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η πλατφόρμα δεν ήταν διαθέσιμη λόγω ανωτέρας βίας.

(4) Ο Προμηθευτής δε φέρει ευθύνη για ζημιά από σχόλια, απόψεις και δημοσιεύσεις κάτω από τα προϊόντα, τα νέα και τα άρθρα στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net

Άρθρο. 32. (1) Ο Προμηθευτής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση υπέρβασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού και αυτό φέρει ως αποτέλεσμα την απώλεια πληροφοριών, τη διάδοση πληροφοριών, την πρόσβαση σε πληροφορίες, τον περιορισμό της πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες παρόμοιες συνέπειες.

(2)Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση σύναψης σύμβασης αγοραπωλησίας, παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλεια ή τροποποίηση στοιχείων που προκύπτουν από εσφαλμένη επαλήθευση ταυτότητας τρίτου μέρους που εμφανίζεται ως Χρήστης, εφόσον από τις περιστάσεις μπορεί να κριθεί ότι αυτό το άτομο είναι ο Χρήστης.

XIII. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο. 33. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net δεσμεύονται να προστατεύουν αμοιβαία τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα τους, καθώς και να διατηρούν τα εμπορικά τους μυστικά, τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία τους κατά την εκτέλεση της συμβάσεως και των γενικών όρων.

(2) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής δεσμεύονται κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου της σύμβασης να μη δημοσιοποιήσουν γραπτή ή προφορική αλληλογραφία που έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ τους. Η δημοσίευση αλληλογραφίας θεωρείται η δημοσιοποίηση αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, φόρουμ διαδικτύου, προσωπικές ή δημόσιες ιστοσελίδες κτλ.

Άρθρο. 34. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ αυτών των γενικών όρων και συμφωνιών σε ένα ειδικό συμβόλαιο μεταξύ του Προμηθευτή στην πλατφόρμα techindustrial.cloudcart.net και του Χρήστη, υπερισχύουν οι διατάξεις της ειδικής σύμβασης.

Άρθρο. 35. Η πιθανή ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των γενικών όρων δε θα οδηγήσει στην ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

Άρθρο. 36. Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Ελλάδας θα ισχύουν για ζητήματα και θέματα που δε διευθετούνται σε αυτήν τη σύμβαση, που σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο. 37. Οι παρόντες γενικοί όροι τίθενται σε ισχύ για όλους τους χρήστες του techindustrial.cloudcart.net.

Παράρτημα 1 - Τυπικό έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

Πρότυπη φόρμα για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση:

 

(συμπληρώστε και στείλτε αυτή τη φόρμα μόνο εφόσον επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση)

 

– Προς (, Athens , [email protected];.gr):

– Με το παρόν ειδοποιώ/ειδοποιούμε* ότι ακυρώνω/ακυρώνουμε * τη σύμβαση που συνάφθηκε από εμένα/εμάς* για την αγορά των ακόλουθων εμπορευμάτων*/ για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας*

– Παραγγέλθηκε στις */ελήφθη στις*

– Όνομα/τα χρήστη/χρηστών

– Διεύθυνση χρήστη/χρηστών

– ПΥπογραφή του χρήστη/χρηστών (μόνο εάν αυτή η φόρμα είναι τυπωμένη σε χαρτί)

– Ημερομηνία

------------------------------------------------------

* Οτιδήποτε δεν ισχύει πρέπει να διαγραφεί.

Παράρτημα 2 - Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης/ακύρωσης της σύμβασης

Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης/ακύρωσης της σύμβασης

Οδηγίες υπαναχώρησης/ακύρωσης:

 1. Δικαίωμα ακύρωσης της σύμβασης από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος.
 2. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτή τη σύμβαση, χωρίς να δηλώσετε κάποια αιτία, εντός 14 ημερών.
 3. Η περίοδος υπαναχώρησης/ακύρωσης είναι 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή κάποιος τρίτος, εκτός του μεταφορέα και που έχει καθοριστεί από εσάς, έχει αποκτήσει την κατοχή των εμπορευμάτων.
 4. Για να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης/ακύρωσης, πρέπει να μας ειδοποιήσετε μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που θα βρείτε στο techindustrial.cloudcart.net σχετικά με την απόφαση σας να ακυρώσετε τη σύμβαση με μια σαφή αίτηση (π.χ. ταχυδρομική επιστολή, με φαξ ή e-mail).
 5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποδειγματική φόρμα υπαναχώρησης, αλλά αυτό δεν απαιτείται. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη φόρμα υπαναχώρησης ή άλλη σαφή αίτηση υπαναχώρησης/ακύρωσης στην ιστοσελίδα μας techindustrial.cloudcart.net Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα σας στείλουμε αμέσως ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της παραλαβής της αίτησης σε ένα σταθερό μέσο (π.χ. μέσω email).
 6. Για να τηρήσετε την προθεσμία της υπαναχώρησης από τη σύμβαση, αρκεί να στείλετε την ειδοποίηση σας για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας.

 

 1. Αποτέλεσμα υπαναχώρησης/ακύρωσης
 2. Εάν ακυρώσετε αυτή τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με την επιλεγμένη μέθοδο αποστολής που είναι διαφορετική από τη φθηνότερη μέθοδο αποστολής που προσφέρουμε εμείς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόφαση σας να ακυρώσετε αυτή τη σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε δηλώσει εσείς. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η επιστροφή χρημάτων δε θα απαιτήσει επιπλέον έξοδα από τη μεριά σας.
 3. Έχουμε το δικαίωμα να αναβάλουμε την επιστροφή των χρημάτων έως ότου λάβουμε τα εμπορεύματα πίσω ή έως ότου μας προσκομίσετε το αποδεικτικό της επιστροφής των προϊόντων/εμπορευμάτων, οτιδήποτε συμβεί πρώτο.
 4. Πρέπει να αναλάβετε το άμεσο κόστος της επιστροφής των εμπορευμάτων. Το κόστος δεν προβλέπεται να υπερβαίνει το ποσό της παράδοσης ή της τυπικής υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.
 5. Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη μείωση της αξίας των προϊόντων ως αποτέλεσμα της δοκιμής τους, εκτός από την απαραίτητη δοκιμή που απαιτείται για να προσδιορίσετε την κατάσταση, τα χαρακτηριστικά και την ορθή λειτουργία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες χρήστη, ανατρέξτε στο techindustrial.cloudcart.net

 

Συγκρίνετε προϊόντα
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί Cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική των Cookies
Ρυθμίσεις cookie